Adatkezelési szabályzat

A SZABÁLYZAT CÉLJA

1,A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a Szolgáltató: Szögi Balázs e.v. székhelye: 6726 Szeged, Szögi József utca 6., adószáma:68341486-1-26, email: erettsegid@gmail.com, telefonszám: +36 30 812 02 09, mint adatkezelő, által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

2,A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri a Szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

3,Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására és kötelezi magát arra, hogy a változtatásokról tájékoztatja az érintetteket.

4,Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

5,A Szabályzatban használt fogalmak – így különösen

•az érintett,

•a személyes adat,

•a hozzájárulás,

•az adatkezelő,

•az adatkezelés,

tartalma – eltérő rendelkezés hiányában – megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) Értelmező rendelkezéseiben foglalt fogalmak tartalmával.

2, AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Szögi Balázs e.v.

Székhely és levelezési cím: 6726,Szeged Szögi József utca 6.

Telefonszám: +36 30 812 02 09

E-mail cím: erettsegid@gmail.com

3, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

•Az adatkezelésre a erettsegid.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, különböző adatlapok kitöltése, vagy a kérdéses adatokra vonatkozó egyéb önkéntes nyilatkozatával adja meg.

•Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, melynek része a weboldal felhasználóival való kapcsolattartás és tájékoztatás, a felhasználó azonosítása, hírlevél küldése azon felhasználók számára, akik erre a szolgáltatásra feliratkoztak, valamint a promóciós játékokban való részvétel és a játék nyertesinek értesítése.

•A rögzítésre került adatok célja a szolgáltatások nyújtásának biztosításához belső statisztika készítése, a technikai háttér- és ezzel együtt a felhasználói élmény fokozása, fejlesztése valamint a felhasználók jogainak védelme. A Weboldal felhasználóiról készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag a felhasználó személyére vonatkozó információtól megfosztva szolgáltathat olyan formában, amelyből a felhasználó adataira következtetni nem lehet.

•A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a Szabályzatban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel, kivéve, ha erről a felhasználó és Szolgáltató külön megállapodást köt.

•A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért a felhasználó felel. Felhasználó az e-mail címének megadásával egy időben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe a szolgáltatást, így az erről az e-mail címről történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

•Ha jogszabály hatóság vagy bíróság számára kötelező adatszolgáltatásra kötelezi a Szolgáltatót, az adatszolgáltatás a felhasználó beleegyezése nélkül történik meg.

4, A KEZELT ADATOK KÖRE

Szolgáltató a következő adatokat rögzíti:

•regisztráció dátuma,

•utolsó bejelentkezés dátuma,

•url,

•a felhasználói IP cím,

•esetleges számlázási cím,

•a böngészőre vonatkozó adatok,

•a meglátogatott oldalak címe,

•valamint név, e-mail cím és jelszó.

•A szolgáltatás színvonalának növelése érdekében Szolgáltató a felhasználó számítógépén felhasználó hozzájárulása esetén kis adatcsomagot, cookie-t helyezhet el. Ezek nemkívánatosság esetén törölhetőek, illetőleg a böngészőben letilthatóak.

 

5, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

•A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig, vagy a hírlevélről való leiratkozásig tart.

•A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 24 hónapig tárolja.

•Az előző pont szerinti rendelkezés nem érinti a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

•Az adatokat Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6, FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

•A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e fejezetben megadott elérhetőségek útján.

•Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

•A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

•A felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) és bíróság előtt érvényesítheti jogait.

•Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

7, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

•Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

•Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

•Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetve mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

•Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

•Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott, az általa nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – a törvényben foglalt feltételek fennállása esetén – nem felel.

•Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

1.  Milyen feltételekkel és hogyan lehet regisztrálni a honlapra?
2.  Hogyan és mikor szűnik meg a tagság?
3.  Miért vannak reklámok az oldalon?
4.  Hogyan lehet letölteni?
5.  Hogyan lehet feltölteni dokumentumokat?
6.  Honnan származnak a tételek?
7.  Adatvédelmi irányelveink
1, Milyen feltételekkel és hogyan lehet regisztrálni a honlapra?
A legfontosabb, hogy a felhasználónak rendelkeznie kell egy létező és elérhető e-mail címmel (nem szűnt meg, nincs betelve). Ezen túl választani kell egy, a rendszerben még nem létező felhasználónevet, illetve egy jelszót is. A regisztrációt a regisztrációs űrlap kitöltésével lehet kezdeményezni. Ha a rendszer elfogadta a regisztrációt, a megadott e-mail címre érkezik egy levél, amiben található egy aktivációs link, erre kattintva aktiválható a hozzáférés. Az aktivációs folyamat lezárásáig a felhasználó nem tud bejelentkezni a honlapra, így letölteni sem tud. Az aktivációra az aktivációs levél kiküldésének napján túl még két napig van lehetőség, ennek letelte után az igénylést töröljük. Az erettsegid.hu fenntartja magának a jogot, hogy maximálisan havonta egy e-mail segítségével tájékoztassa az összes felhasználót egy-egy partnere ajánlatáról, a szabályzat esetleges módosulásáról vagy egy új rovat, szolgáltatás bevezetéséről. Ez az esetlegesen kiküldött levél szolgál az e-mail címek ellenőrzésére is. Ha a tagság feltétele – az elérhető e-mail cím – ekkor nem teljesül, a felhasználó hozzáférését értesítés nélkül töröljük.
2.  Hogyan és mikor szűnik meg a tagság?
A tagság felhasználó általi megszüntetésére a visszaélések miatt nincs mód, ezt az adminisztrátornál lehet kezdeményezni e-mailben. A tagság szünetel, ha az adminisztrátor valamilyen okból letiltja a hozzáférést. Ez esetben bejelentkezéskor hibaüzenetben tájékoztatjuk a felhasználót a letiltás okáról, dátumáról. A letiltás okai lehetnek: irreálisan sok dokumentum letöltése, többszöri regisztráció, nem szalonképes hozzászólás a fórumban (trágárság, reklám), illegális fájl feltöltése (hekkelési kísérlet), ajánló küldése SPAM-célzattal. A letiltással kapcsolatban reklamálni kizárólag e-mailben lehet! A fenti esetekben a hozzáférés véglegesen törlődik a rendszerből!
3.  Miért vannak reklámok az oldalon?
A honlap fenntartása a befektetett munka mellett pénzbe is kerül, ezért az oldal fennmaradása érdekében kérjük a felhasználókat, hogy amennyiben továbbra is ingyenesen szeretnék igénybe venni szolgáltatásainkat, ne használjanak reklámblokkolót, s próbálják meg elviselni a hirdetéseket. Köszönjük!
4.  Hogyan lehet letölteni?
Az összes tétel PDF formátumban tölthető le.
5.  Hogyan lehet feltölteni dokumentumokat?
A “Tétel beküldése” menüpont segítségével lehetséges feltölteni a közérdeklődésre számot tartó tételeket. Ezeket a rendszer egy automatizált művelet keretében előszűri, majd meghatározott időközönként publikálja. A szerkesztők szúrópróbaszerűen ellenőrzik a formai és tartalmi elemeknek való megfelelést, illetve a dokumentum szerzői jogi státuszát.
6.  Honnan származnak a tételek?
A honlapról a látogatók által beküldött anyagok tölthetők le. A beküldött anyagok szerzői jogi státuszát a szerkesztők csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik. Ezért, ha bármilyen szerzői jog által védett dokumentumra, vagy saját szellemi termékére ismerne rá a kedves látogató – és a közléshez nem járul hozzá -, kérjük jelezze ezt az adminisztrátornak, e-mail formában és 24 órán belül levesszük!
7.  Adatvédelmi irányelveink
A erettsegid.hu a felhasználók adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja ki. Adatbázisunkban a felhasználókról érzékeny adatokat titkosítatlan formában nem tárolunk, a jelszavakat pedig ún. egyirányú módszerrel kezeljük, ezért azokat mi sem ismerjük. Emiatt nincs lehetőség az elfelejtett jelszavak újraküldésére, csak újak véletlenszerű generálására.Az oldalon megjelenő reklámokat külső cégek szolgáltatják, így azok tartalmáért felelősséget nem vállalunk.Adatvédelmi nyilatkozat:
Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról, és annak lehetőségéről, hogy a vállalatok ne használhassák fel az információkat, kérjük vegye fel a kapcsolatot az adott céggel.

•Felhasználó az oldal további használatával igazolja, hogy az Adatkezelési Szabályzatot elolvasta és elfogadta.

Szeged, 2018