Összes tétel

Általános kémia

 Elektrolízis és galvánelemek.  Elektrolízis és galvánelemek. Az elektromos áram vezetés feltétele, a szabadon mozgó töltés hordozó. A töltéshordozó: fémekben: e– , folyadékokban és gázokban ionok. Elektrolit: – olyan anyagok melyek vizes oldata, vagy olvadéka melyek ionokat tartalmaznak. Savak, sók, bázisok vizes oldatai és olvadékai. Elektrolízis: – elektromos áram hatására kémiai átalakulás megy végbe. anód+ katód– CuSO4=Cu2++SO42- 2H2O=OH–+H3O+ gáz […]
 Redoxireakciók.  Redoxireakciók. Elektronvándorlással járó reakciók: oxidáció e– leadás, redukció e– felvétel. A kettő mindig együtt jár, az a redoxirekció. 4e- 2Mg + O2 = 2MgO Mg Mg+2 + e– O + 2e– O2- 12p+ 12p+ 8p+ 8p+ 12e- 10e- 8e- 10e- oxidácó redukció Oxidációs szám: – a molekulában lévő atom töltéseinek száma, a leadott vagy felvett […]
 Sav-bázis reakciók.  Sav-bázis reakciók. Elektron átmenettel járó reakció: – ezek a sav-bázis reakciók. H+ HCl + H2O = Cl– + H3O+ : sav (klorid anion, hidroxónium kation) sav1 bázis2 bázis1 sav2 H+ NH3 + H2O = NH4+ + OH– : lúg (ammónium kation, hidroxid anion) bázis1 sav2 sav1 bázis2 H+ H2O + H2O = OH– + H3O+ […]
Reakció sebesség, megfordítható kémiai reakció. Reakció sebesség, megfordítható kémiai reakció. A kémiai reakció során új, más minőségű anyag keletkezik. Szén égése: C+O2=CO2 – ez nem megfordítható. Vízbontás: 2H2O=2H2+O2 – ez sem megfordítható, mert nem egy időben történik. Hiába megy végbe mindkét irányba. H2O+CO2=H2CO3 – szódavíz készítés. H2CO3=H2O+CO2 – pohárba öntve. H2CO3   H2O+CO2 H2CO3 – ez meg fordítható. Azokat a […]
Kémiai reakciókat kísérő energia változások.  Kémiai reakciókat kísérő energia változások. (endoterm, exoterm) Egyes kémiai reakciók hőfejlődéssel, mások hőelnyeléssel mennek végbe. (exoterm, endoterm) hőfejlődés pl.: C+O2=CO2 vagy a mészoltás CaO+H2O=Ca(OH)2 E Ea E1 Q = reakció hő – csökken az energiája a rendszernek ez exoterm folyamat. E2 végállapot. Q=E1-E2=ΔE – itt a Q előjele negatív – mészégetés: CaCO3=CaO+CO2 – a mészégetés […]
Szilárd anyagok, rácstípusok. Szilárd anyagok, rácstípusok.   Szilárd anyagok: Kristályos: Amorf: – a kristályt felépítő részecskék határozott rend- – semmiféle szabályos belső szerkezete nincs. ben helyezkednek el. – törési felülete kagylós – törési felülete sík lapokkal határolt. – nincs határozott olvadáspontjuk, képlékenyek. – határozott olvadás pontjuk van.(pl.: – fémek) (pl.:- üveg, bitumen) rácsállandó rács pontok elemi cella A […]
 Gázok, folyadékok.  Gázok, folyadékok. A folyadék részecskék között jelentős összetartó erők működnek ez a kohéziós erő. A folyadék részecskék között taszító erők is működnek, ennek következménye, hogy a folyadékok gyakorlatilag összenyomhatatlanok. A folyadékok szabadfelszíne mindig merőleges a ráható erők eredőjére.(a pohár víz felszíne víz- szintes.) Diffúzió:– az anyagoknak önmaguktól való keveredése. Másodrendű kötésnek nevezzük a határozatlan számú […]
Periódusos rendszer. Periódusos rendszer. Mendgyelejev féle periódusos rendszer 1869-ben készült, és ekkor 63-elemet ismert. Az elemek jelölésére vegyjeleket használunk. A vegyjel a latin, vagy görög elnevezés kezdő betűje. 11H – a felső a rendszám, az alsó a tömegszám. Rendszám: – a periódusos rendszerben elfoglalt hely. Megegyezik a proton számmal. A proton szám az anyagok kémiai minőségét határozza […]
Elektron burok kiépülése.  Elektron burok kiépülése. Az elektron sebességét irányát nem lehet meghatározni. Csak tartózkodási valószínűséggel. Az atompálya olyan térrész amelyen belül az atommag előterében mozgó elektron 90% -os valószínűséggel tartózkodik. Főkvantumszám: – az elektron magtól-magig mért átlagos távolságának mértéke. A magtól azonos távolságra lévő elektronok egy elektronhéjat alkotnak. Ezeknek az elektronoknak közelítőleg azonos az energiájuk. Mellékkvantumszám: – […]
Atom, relatív atom tömeg, moláris tömeg Atom, relatív atom tömeg, moláris tömeg. 1804. Dalton feleleveníti az atomelméletet. Demokrítosét: – az atom minden elem legkisebb építőköve. Curie-házaspár foglalkozott a rádióaktivitással. Rutherford (rázerford) kísérlete: – arany lemezt bombázott α sugarakkal. Rutherford féle atom modell: – az atom egy kis kiterjedésű, de nagy tömegű pozitív töltésű atommagból áll, e körül keringenek az elektronok. Elemi […]