Összes tétel

Nyelvi szintek

Az egyszerű mondat, a mondatrészek Az egyszerű mondat, a mondatrészek Mondat: A beszéd legkisebb összefüggő egysége. A mondat kifejezi a beszélő szándékát, érzelmét, mondanivalójának egy részét. I.) A modalitás (mondatok fajtái a beszélő szándéka szerint): a) kijelentő mondat: Egyszerű közlést, nyugodt hangú megállapítást jelent. A beszédben a hangsúlya egyenletes, nyugodt, hangleejtése ereszkedő, írásban a mondat végére pontot teszünk. pl. Ma […]
A szókészlet és a mondatszerkesztés jellemzői: Mikes Kelemen A szókészlet és a mondatszerkesztés jellemzői Mikes Kelemen Mikes Kelemen: Törökországi levelek Régi irodalmunk egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Törökországi levelek című művét nem Magyarországon, hanem Rodostóban, Rákóczi inasaként írta a fejedelem ösztönzésére. A műnek eredetileg nem Törökországi levelek volt a címe. A jelenlegi címet Kulcsár István találta ki, amikor 1794-ben megjelentette. A leveleskönyvnek nincs tervszerűen […]
A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai A szófajok a nyelvhasználatban egyformán viselkedő,azonos szerepet betöltő, azonos célra szolgáló szavak osztályai. A szavakat hasonló jelentésük, alaki viselkedésük, mondatbeli és szövegbeli szerepük alapján soroljuk be a szófaji csoportokba. A magyar nyelvre jellemző szófajok a következő 3 nagy csoportra oszthatjuk: alapszófajok, viszonyszók, mondatszók. Az alapszófajok: a) Valódi alapszófajok: Jelentésük […]
A mondatszerkezet stiláris változatai: a verbális stílus és a nominális stílus A mondatszerkezet stiláris változatai: a verbális stílus és a nominális stílus Nominális stílus Az a fogalmazás mód, amelyből hiányzik az igei állítmány, s ennek köszönhetően rendkívül tömör, hatásos, figyelemfelkeltő, a film nyelvén szólva mintegy kimerevíti a képet. Az igei állítmány hiánya gyakran együtt jár a nyelvtani kötőelemek (pl.: kötőszók) hiányával is. E jelenségnek fordítottja a […]
A mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai A mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai A mondattan tárgya A mondattan a mondat szerkezetét, belső struktúráját vizsgálja; így tárgyalja egyrészt a mondatrészek és a tagmondatok fajtáit, másrészt foglalkozik a szerkezeti elemek mondattá való összekapcsolódásának szabályszerűségeivel. Mivel a mondatba a szóalakok nem elszigetelt egységekként kerülnek, hanem szerkezetekbe, szintaktikai és szemantikai egységekbe épülnek be, ezért a […]
A magyar nyelv szókészletének rétegei A magyar nyelv szókészletének rétegei (alapszókincs, jövevényszó, idegen szó, érintkezés, török kapcsolatok, műveltségváltás, szlávsággal való keveredés, német kultúra hatása, latin kultúra, újlatin kapcsolatok) –szókészlet – a nyelv alapvető építőeleme -a nyelvek szókészlete hosszú idő alatt, korszakról korszakra alakul ki, növekszik -egy nép életében bekövetkező változások az általa beszélt nyelv szókincsében tükröződnek legközvetlenebbül -magyar nyelv: ősi […]
A szóelemek (mórfémák) szerepe a szóalak felépítésében A szóelemek (mórfémák) szerepe a szóalak felépítésében A morféma fogalma A szavakat alkotóelemeire, morfémákra bonthatjuk, melyek a nyelv legkisebb önálló alakkal és jelentéssel bíró egységei. A morfémáknak 2 alapvető típusuk van: tő- és toldalékmorféma. A tőmorfémák hordozzák a szó jelentésmagját, s az ezekhez kapcsolódó toldalékok képezik a toldalékmorfémákat, melyek feladata a tőmorféma jelentésének megváltoztatása, módosítása […]
A mai magyar nyelv szófaji rendszere A mai magyar nyelv szófaji rendszere   A szófaj fogalma: a nyelvhasználatban egyformán viselkedő, azonos szerepet betöltő és azonos célra szolgáló szavak osztályai, csoportjai. A szófaj a legáltalánosabb nyelvi kategória, amelyet a szavak jelentése, mondatbeli szerepe, bővíthetősége és alaki viselkedése határoz meg. Jelentésen a szavak használati értékét, lehetséges beszédbeli szerepét értjük. A mondatbeli szerep azt […]
A mondat modalitása, a mondatfajták A mondat modalitása, a mondatfajták. Mit fejez ki?   A beszélőnek a valósághoz való viszonya és szándéka erősen hat a mondatok nyelvi megformálásának módjára. Az ezen alapuló eltérő kifejezésmódot nevezzük a mondat modalitásának. Az alapvető modalitás alapján öt mondatfajtát különböztetünk meg: kijelentő, kérdő, óhajtó, felkiáltó, felszólító mondatot.   A mondatfajták legfőbb jellemzői a közlésfolyamatban betöltött […]
A mondatok szerkezeti felépítése A mondatok szerkezeti felépítése   Szerkezeti szempontból a beszéd minimális egysége a mondategység. Mondategységnek nevezzük az egyszerű mondatokat, az összetett mondatok minden egyes tagmondatát, valamint a tagolatlan és a hiányos szerkezetű mondatokat is. A mondatot kommunikációs szempontból egyetlen mondategésznek tekintjük. Az egyszerű mondat egyetlen mondategész, amely egyetlen mondategységből áll. Az összetett mondat is egy mondategész, […]