Összes tétel

Történelem

Végvári harcok Magyarországon a török ellen Végvári harcok Magyarországon a török ellen Az ország három részre szakadása Mohács következményei – katonai vereség – politikai anarchia – a trónöröklés kérdése 1. A kettős királyválasztás a, 1526. november 11. Szapolyai János megkoronázása b, 1526. december 17. Ferdinánd királlyá választása 1527 – Cserni Jován leverése 2. Hatalmi harc 1527: Ferdinánd támadása (Buda elfoglalása, tokaji […]
Társadalmi kérdések a mai Magyarországon (társadalmi rétegződés és egyenlőtlenségek, nemzetiségek) Társadalmi kérdések a mai Magyarországon (társadalmi rétegződés és egyenlőtlenségek, nemzetiségek) A társadalom rétegződése A magyar társadalom vizsgálatakor a kutatók előszeretettel definiálják a társadalmi rétegeket a foglalkozás jellege alapján. Ferge Zsuzsa szociológus egy 1962-es vizsgálat során bizonyította, hogy a magyar társadalom rétegződésének elsődleges mutatója a foglalkozás, a végzett munka milyensége. Így született meg a munkajellegcsoportok leírása, […]
Széchenyi István reformprogramja Széchenyi István reformprogramja Előzmények A 19. század elejére a feudális gazdasági-politikai berendezkedés válságba került Magyarországon. A politikai életben hangadó középnemesség nem tudja pénzhiány miatt korszerűsíteni birtokait. Közülük egyre többen felismerik, hogy szükség van a feudális kötöttségek felszámolására. Megjelennek a liberalizmus és a nacionalizmus eszméi, az alkotmányos állam megteremtésének az igénye. A magyar polgárság gyenge, kis […]
Rendi törekvések Magyarországon, a magyar rendek és a Habsburg udvar konfliktusai a XVII-XVIII. században Rendi törekvések Magyarországon, a magyar rendek és a Habsburg udvar konfliktusai a XVII-XVIII. században Kidolgozás: A 15 éves háború idején (1593-1606) a magyar nemesség és a Habsburgok kapcsolata megromlott. A háború, a megemelt adók, a császári zsoldosok rablásai érzékenyen érintették a magyar társadalmat. A bécsi udvar gazdasági nehézségein úgy igyekezett segíteni, hogy a magyar főnemesség […]
Ókori államberendezkedések (Athén, Spárta, Róma – principátus) Ókori államberendezkedések (Athén, Spárta, Róma – principátus) Athén 1. Az arisztokrácia uralma Athénban – 9 archon – Areioszpagosz – 621: Drakón törvényei (legendás törvényhozó) – szigorú, de törvények alapján ál. – a politikai jogok alapja a vagyon (nem a jövedelem, de nem is a származás!) – az adósrabszolgaság fennmarad 2. Szolón döntőbíráskodása (594.) a, Szociális […]
Nagyhatalmi konfliktusok 1618-1820 között ( harmincéves háború, örökösödési háborúk, napóleoni háborúk és a kongresszus) Nagyhatalmi konfliktusok 1618-1820 között ( harmincéves háború, örökösödési háborúk, napóleoni háborúk és a kongresszus) A 17. század világháborújának is tartott harminc éves háború 1618 és 1648 közt zajlott főleg német területeken, a központosításra törekvő katolikus vallású Habsburg császári hatalom és a vele szemben álló, önállóságukat és szabad vallásgyakorlatukat féltő protestáns fejedelmek között, több külföldi ország beavatkozása mellett. A […]
Modern demokráciák működése XVII-XVIII. századi gyökerei Modern demokráciák működése XVII-XVIII. századi gyökerei Az USA kialakulása és alkotmányos fejlődése (1773–1870) 1. Észak-Amerika gyarmatosítása 1. A gyarmatosítás angol, francia, spanyol telepek önigazgató, protestáns angol telepek Az indiánok helyzete: Irokézek Ligája, de pusztulás 2. A tizenhárom gyarmat A partvidéki településekből gyarmatok. Önálló törvényhozás. A (politikai, vallási) szabadságjogok terjedése – földbőség Farmer-iparos-kereskedő és ültetvényes területek. […]
Mezőgazdasági és ipari termelés, kereskedés a középkorban és a kora újkorban Mezőgazdasági és ipari termelés, kereskedés a középkorban és a kora újkorban   KÖZÉPKOR A IV. századi Nyugat-Európában dekonjunktúra indult meg, az éhínségek mindennapossá váltak, belső háborúskodás zajlott. A népvándorlás pusztításai nyomán a városok összeroskadtak, így visszaszorult az árutermelés és önellátó birtokok jöttek létre. Elavult a talajváltó rendszer, mely során a földeket 4-6 évig a kimerülésig […]
Magyar-török küzdelmek és együttélés a XV-XVII. században Magyar-török küzdelmek és együttélés a XV-XVII. században A végvári vonal felszámolása: A végvárak állaga romlik 1520- Szultánváltás: Vad Szelim után Szulejmán a szultán Ulászló közeledése a Habsburgokhoz nem biztosított védelmet, a szultán is csatlakozott a Habsburg ellenes szövetséghez, így még nagyobb veszély hárult Magyarországra II. Jagelló Lajos (1516-1526) nem fordított kellő gondot a török veszély […]
Magyarország politikai intézményrendszere és választási rendszere Magyarország politikai intézményrendszere és választási rendszere – Az 1989 október 23.-án bekövetkezett rendszerváltás idején nem fogadtak el új alkotmányt, viszont a meglevőt jelentős mértékben módosították az államforma köztársaság lett – megvalósultak a demokrácia és az alkotmányosság alapkövetelményei pl. szabadságjogok és a hatalmi ágak elválasztása, és egy demokratikus választási rendszer létrejötte A választási rendszer: – A […]